Hướng dẫn: Để xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng, nhập Số lượng =0 rồi click Cập nhật

STT Tên sản phẩm Hình ảnh Số lượng Giá (VND) Tổng (VND)

 

Tiếp tục mua hàng Cập nhật giỏ hàng